مقاله های ارائه شده در این رویداد تخصصی :

تاثیر فرهنگ سازمانی یادگیری سازمانی حافظه سازمانی در مدیریت دانش

خلق دانش و پویایی دانش در صنعت

دورنمای مدیریت دانش در عصر هوش مصنوعی

فناوری اطلاعات و امکان به اشتراک گذاری دانش

مولفه های ارزیابی عملکرد فناوری های دانش

 

گواهی شرکت در رویداد تخصصی مدیریت دانش :