دوره های آموزشی پیش رو:

 • استخراج دانش
 •  معماری اطلاعات
 • اشتراک گذاری دانش
 • مدیریت دانش اجتماعی
 • ابزارهای سازماندهی دانش
 • کسب و استخراج دانش در سازمان
 • راهبردنگاری و ارزیابی برنامه های مدیریت دانش
 • مدیریت دانش نوآورانه
 • سازوکارهای جبران خدمت و پاداشدهی در مدیریت دانش
 • مدیریت تغییر و فرایندهای دانش مدار
 • بازنمایی و مصورسازی دانش
 • شبکه های اجتماعی دانش

برای ثبت نام و کسب آگاهی از تقویم دوره ها با ما تماس بگیرید