دوره های آموزشی مرجع مدیریت دانش ایران

دوره های آموزشی پیش رو: استخراج دانش  معماری اطلاعات اشتراک گذاری دانش مدیریت دانش اجتماعی ابزارهای سازماندهی دانش کسب و استخراج دانش در سازمان راهبردنگاری و ارزیابی برنامه های مدیریت دانش مدیریت دانش نوآورانه س…

دوره های آموزشی کوتاه مدت و کارگاهی مدیریت دانش

دوره های کوتاه مدت: دوره کوتاه مدت «کارشناس مسول مدیریت دانش» دوره کوتاه مدت «کارشناس مدیریت دانش» دوره کوتاه مدت «کارشناس مستندسازی دانش» دوره کوتاه مدت «مدیر دانش سازمان» دوره کوتاه مدت «تیم سازی و تیم داری در سازمان» دوره کوتاه مد…