نظام نامه مدیریت دانش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره مصوبه:۱۱۳۸/۲۱۲ تاریخ تصویب: ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ در راستای طراحی و اجرای مدیریت دانش در بخش بهداشت و درمان کشور و به منظور ایجاد چارچوبی استاندارد برای حمایت و پشتیبانی از اجرای صحیح فرآیندهای مدیریت دانش، نظام نامه مدیریت دانش وزارت بهداشت …

نظام‌نامه مدیریت دانش دستگاه‌های اجرایی

شماره مصوبه: ۱۵۴۷۴ تاریخ تصویب: ۲۶/۳/۱۴۰۰ بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای بند ۳ ماده یک دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۶ تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۹ شورای …

دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی دستگاه های اجرایی

شماره مصوبه: ۳۸۶۰۵۶ تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ مقدمه دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ بنا به پیشنهاد سازمان ادا…