تیم ما

آنچه که در مرجع مدیریت دانش ایران به  دست آمده است حاصل تیم بسیار قوی و با انگیزه از بهترین هاست.