«مدیریت دانش و تجربه» به عنوان یک کمیته مستقل در هیجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در نظر گرفته شده است. مسولیت این کمیته برعهده پروفسور محمد حسن زاده، معاون پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گذاشته شده است. این کنفرانس از 8- 10 آذرماه برگزار می شود. کمیته مدیریت دانش و تجربه، برنامه های متنوعی از جمله، مقالات پژوهشی، سخنرانان کلیدی بین المللی، تجربه نگاری، میزگرد تخصصی را تدارک دیده است. اعضای شورای علمی این کمیته از اساتید داخلی و بین المللی تشکیل شده و به زودی اعلام خواهد شد.

هیجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت – بخش مدیریت دانش و تجربه – 10-8 آذر 1400

ساختار کنفرانس

برای ارسال مقالات، کلیک کنید.