نوشته‌ها

دوره های آموزشی پیش رو:

 • استخراج دانش
 •  معماری اطلاعات
 • اشتراک گذاری دانش
 • مدیریت دانش اجتماعی
 • ابزارهای سازماندهی دانش
 • کسب و استخراج دانش در سازمان
 • راهبردنگاری و ارزیابی برنامه های مدیریت دانش
 • مدیریت دانش نوآورانه
 • سازوکارهای جبران خدمت و پاداشدهی در مدیریت دانش
 • مدیریت تغییر و فرایندهای دانش مدار
 • بازنمایی و مصورسازی دانش
 • شبکه های اجتماعی دانش

برای ثبت نام و کسب آگاهی از تقویم دوره ها با ما تماس بگیرید

دوره های کوتاه مدت:

 1. دوره کوتاه مدت «کارشناس مسول مدیریت دانش»
 2. دوره کوتاه مدت «کارشناس مدیریت دانش»
 3. دوره کوتاه مدت «کارشناس مستندسازی دانش»
 4. دوره کوتاه مدت «مدیر دانش سازمان»
 5. دوره کوتاه مدت «تیم سازی و تیم داری در سازمان»
 6. دوره کوتاه مدت «انگیزش های سازمانی مخصوص مدیران ارشد»

دوره های کارگاهی:

 1. کارگاه آموزشی «آشنایی با مدیریت دانش»
 2. کارگاه آموزشی «مدیریت سامانه مدیریت دانش»
 3. کارگاه آموزشی «سازماندهی دانش»
 4. کارگاه آموزشی «اشاعه و ارزش آفرینی دانش»
 5. کارگاه آموزشی «ترسیم نقشه دانش سازمانی»
 6. کارگاه آموزشی «سیاستگذاری و رهبری مدیریت دانش»
 7. کارگاه آموزشی «ارزشگذاری و ارزشیابی مدیریت دانش در سازمان»