دوره های کوتاه مدت:

 1. دوره کوتاه مدت «کارشناس مسول مدیریت دانش»
 2. دوره کوتاه مدت «کارشناس مدیریت دانش»
 3. دوره کوتاه مدت «کارشناس مستندسازی دانش»
 4. دوره کوتاه مدت «مدیر دانش سازمان»
 5. دوره کوتاه مدت «تیم سازی و تیم داری در سازمان»
 6. دوره کوتاه مدت «انگیزش های سازمانی مخصوص مدیران ارشد»

دوره های کارگاهی:

 1. کارگاه آموزشی «آشنایی با مدیریت دانش»
 2. کارگاه آموزشی «مدیریت سامانه مدیریت دانش»
 3. کارگاه آموزشی «سازماندهی دانش»
 4. کارگاه آموزشی «اشاعه و ارزش آفرینی دانش»
 5. کارگاه آموزشی «ترسیم نقشه دانش سازمانی»
 6. کارگاه آموزشی «سیاستگذاری و رهبری مدیریت دانش»
 7. کارگاه آموزشی «ارزشگذاری و ارزشیابی مدیریت دانش در سازمان»