مقدمه

مدیریت دانش شامل گردآوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و مدیریت کلی کلیه دارایی های دانشی است که در اختیار یک سازمان قرار دارد. یک سامانه مدیریت دانش بخش های تکنیکال این وظایف را انجام می دهد و بهترین شیوه ها را دنبال می کند تا نتایج مطلوب را برای سازمانی که از آن به شیوه ای کارآمد و موثر استفاده می کند ، ارائه دهد.

بر اساس تعریف ، سامانه مدیریت دانش (KMS) سامانه ای برای کاربست و استفاده از اصول مدیریت دانش است تا به طور معمول کارکنان و مشتریان را قادر به ایجاد، به اشتراک گذاری و یافتن سریع اطلاعات مربوطه کند. سیستم مدیریت دانش یک ابزار ارزشمند برای هر کسب و کاری است که در دنیای دیجیتال مبتنی بر داده سازمان ها فعالیت می کند، به ویژه آنهایی که محصولاتی را تولید می کنند و  می فروشند و یا خدماتی ارائه می دهند.

از نظر عملکردی ، یک سامانه مدیریت دانش با پشتیبانی فناوری اطلاعات، اطلاعات را گرد آوری، ذخیره و بازیابی می کند، منابع دانش را به هم مرتبط می کند، مخازن اطلاعات پنهان را کنترل و استخراج می کند. این امر به خودکارسازی فرایند مدیریت دانش کمک می کند و با ارائه زمان بیشتر به بازیگران کلیدی برای یادگیری و استفاده از بینش داده ها ، اطلاعات و دانش ، کارآمدی ایجاد می کند.

پیاده سازی موفق سیستم مدیریت دانش:

یک سامانه موفق مدیریت دانش قادر است، کارهای مشخصی را به انجام برساند که برخی از آنها عبارتند از:

  • مدیریت و جذب دانش
  • جستجو و بازیابی دانش موجود
  • اشاعه دانش، داده ها و اطلاعات به کسانی که به آن نیاز دارند ، و
  • تسهیل همکاری در داخل و بین تیم ها

هر سازمانی که از سامانه مدیریت دانش استفاده می کند، با توجه به سطح اعتماد و اتکای بر سامانه، رویکرد متفاوتی برای مدیریت دانش دارد و بنابراین اغلب برای دستیابی به اهداف و مقاصد مختلف سازمانها در صنایع مختلف، استفاده های متنوعی هم به عمل می آید.

مدیریت دانش به خودی خود یک راه حل صرفاً فناورانه نیست. در حالی که یک سامانه مدیریت دانش یک راه حل فناوری است و وظیفه کلی مدیریت دانش توسط فناوری تسهیل می شود، مدیریت دانش به خودی خود یک رشته فناوری نیست، اما مدیریت دانش به عنوان یک فرایند چند دهه است که مدت ها قبل از اینترنت و حتی خود رایانه ها ظهور کرده است.
این درست است که یک سامانه مدیریت دانش مدرن به شدت به سیستم های فناوری اطلاعات وابسته است، با این حال،  مدیریت دانش، چندین عامل دیگر مانند فرایندهای سازمانی و افراد آن را در بر می گیرد.
یک سامانه مدیریت دانش به سادگی فرآیند مدیریت دانش را با ارائه قابلیت گردآوری و تحلیل داده ها، فرآیندهای قابل تنظیم و ابزارهای توانمند تحلیلی، نظارت و به اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات و دانش سازمانی تکمیل می کند.
برای هر شرکتی صرف نظر از اندازه و صنعت آن، استفاده از سامانه مدیریت دانش قوی برای موفقیت مداوم بسیار ضرورت دارد، به ویژه برای سازمان هایی که به داده ها، دانش و اطلاعات به عنوان بخشی از عملیات روزمره خود تکیه می کنند.